Alany

Frissítve: 2018-11-10

Egyes vegetatív szaporításoknál ( oltás és szemzés) használt, rendszerint magról nevelt növény, aminek a szárán, különböző helyeken végzik a szemzést vagy az Oltást, a nemes, azaz a szaporítani kívánt növényről származó Oltóvessző vel vagy rüggyel.

Alany az a növényegyed, amelyre egy másik fajtát ráoltunk, hogy vele összeforrjon és vele együtt éljen.

A gyümölcsfajtákat általában ivartalanul szaporítjuk, mert fajtajellegük csak így őrizhető meg biztosan. Az ivartalan szaporítás legelterjedtebb módja az oltás, ül. a szemezés, amikor a nemes fajta vesszejét v. rügyet (szemét) valamilyen, a célnak legjobban megfelelő gyökeres fára, az Alany-ra oltjuk rá.

Alany csak az a fajta lehet, amely biztosítja a ráoltott növényrész forradását ós együttélését. Az alany-fajták különbözőképpen hatnak a ráoltott nemes fejlődésére. Vannak erős- (vad) és gyengenövésű (törpe) Alanyok. Ezért megválasztásukkor figyelembe kell venni a ráoltandó nemes fajtát, a kívánt faalakot, a talaj tulajdonságait és az éghajlatot.

A nemes rész számára összeforradás után az Alany gyökere veszi fel a talajból a tápanyagot és rögzíti az oltványt a talajhoz.

Alany céljára rendszerint az illető nemes fajta közeli vad rokonát (tőalak) használják fel (pl. almához vadalmát).

Az Alany iránt támasztott követelmény, hogy a nemes fajtához viszonyítva jó affinitású legyen, azaz minél tökéletesebben összeforradjon azzal, miáltal a nedvkeringés, a tápanyagcsere-forgalom a legtökéletesebben és legzavartalanabbul megy végbe.

Az alanyok magvetésből származnak v. pedig ivartalan szaporítással előállított klónok. Így megkülönböztetünk tehát magonc- és klónalanyokat. Alany fajták tulajdonságai

Alany - Pallas lexikon

(a nyelvtanban) annak a személynek v. tárgynak megnevezése, melyről valamit állítunk (vagy tagadunk); például - A nap süt- ennek a mondatnak alanya -a nap-, állitmánya -süt-.

Az Alanynak nyelvtani alakja az alanyeset. Néha egészen határozatlanul, általánosságban gondoljuk az Alany-t (általános alany), s akkor magyarosan többnyire nem fejezzük ki külön szóval, hanem az igét többes 3. személyben mondjuk: Letépték a rózsátť. - Deák Ferencet a haza bölcsének nevezik.. Sokszor az ember- fejezi ki az általános alanyt: Hazájába mindig viszavágyódik az ember. Mit szóljon az ember ehhez.

Végre szintúgy használjuk mi az infinitivust vagyis főnévi igenevet: -Oly sötét van, hogy nem látni semmit-, hogy nem lát az ember semmit-. -Csak nagy üggyel-bajjal juthatni oda-. (Barbarics: A határozatlan és az általános alany. M. Nyelvör XXI. k.)

Némely kifejezéseket alany nélkül szoktunk használni s nem is gondolunk hozzájuk alanyt; ezek az alanytalan mondatok, és igéik az úgynevezett személytelen igék, például villámlik, esteledik, alkonyodik. (Veress Ignác: Alanytalan mondatok. Miklosich: Subjectlose Satze.) V. ö. Mondatrészek és Alanytalan itéletek.

Lélektani szempontból
az én tudata neveztetik alanynak, szemben e tudat egyéb tartalmával mely tárgya a tudatnak. Ily vonatkozásban mondhatta Schopenhauer: nincsen Alany tárgy nincsen tárgy alany nélkül.

Logikai szempontból az alany amaz alkotó része az ítéletnek, melyről valamit kijelentek.
Az esztetikai kritikában alanyinak mondjuk azt az ítéletet, melyben a megítélésre nem tartozó alanyi szempontok, az ítélőnek vm. véletlen hangulata, előítélete, ellenszenve, hajlama jutnak érvényre. Hasonlóképen alanyinak jelzünk minden fölfogást mely nem a tárgy mivoltát tükrözteti. A költészetben alanyi költészetnek nevezzük a lirát.

Alanyiság a fent jelzett lélektani szempont alkalmazása, midőn az egyén én-jét, ennek sajátságait, némelykor ennek tartalmát is szembe állítjuk más egyének én-jével.

Alany növénytani értelemben

különösen a kertészek szeretik használni anyatő v. vadtő helyett, l. Ojtás.

A gyümölcskertészetben az olyan fát mondják Alany-nak, amelyet csupán gyökérzete vagy gyökérzete és törzse miatt nevelnek, de gyümölcséért nem, miért is vm. más fának - amelynek gyümölcsét termelni óhajtják - ágával nemesítik be.

Ablaktálás, összenövesztés szaporítás, oltási mód
Alany szaporítás
Alany fajták tulajdonságai szaporítás
Áthidaló oltás szaporítási mód
Bujtás szaporítási mód
Hajtószemzés szaporítási mód
Héj alá oltás szaporítási mód
Lapozás szaporítási mód
Levéldugvány szaporítási mód
Önmagára oltás szaporítási mód
Őszi szőlőoltás szaporítási mód
Szemzés szaporítási mód
Tőosztás szaporítási mód